Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Puighivet Sardà S.L.U., com a Responsable del Tractament, amb CIF B-63.243.570, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques, així com aquelles dades que ens pugui facilitar de forma presencial a les nostres instal·lacions, seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestionar l’historial clínic dels nostres pacients.
 • Gestió econòmica de l’empresa.
 • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps) o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària, i altra legislació aplicable al sector sanitari.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Puighivet Sardà S.L.U., Ref. Protecció de Dades, Muntaner 573, Baix 1ª, 08022 – Barcelona, o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@martinez-benazet.com.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

 1. Responsable del Tractament

Puighivet Sardà S.L.U., amb CIF: B-63.243.570, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38933, Foli 208, Full B 332453, Inscripció Primera.

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Muntaner 573, Baix 1ª, 08022 – Barcelona. Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça info@martinez-benazet.com.

 1. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

 1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
  1. Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  1. Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra organització.
  1. Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  1. Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  1. Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 2. Gestionar l’historial clínic dels nostres pacients.
  1. Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon, o de forma presencial a les nostres instal·lacions.
  1. Finalitat del tractament: gestionar l’historial clínic dels nostres pacients, de forma que es puguin dur els tractaments sol·licitats de forma satisfactòria.
  1. Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  1. Cessions de dades a tercers: autoritats sanitàries, en el cas de que així sigui requerit formalment. No es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  1. Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos si s’observa que la informació no és rellevant. En cas de l’historial clínic, i de la informació rellevant associada, es conservarà durant el temps que estableix la legislació sanitària relacionada amb la documentació clínica vigent.
 • Gestió econòmica de l’empresa.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar l’activitat econòmica de l’empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
 • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar la relació laboral amb els nostres empleats.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament).
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per Puighivet Sardà S.L.U., té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
  • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
  • Limitar el tractament per part de Puighivet Sardà S.L.U. de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
  • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
  • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a Puighivet Sardà S.L.U., acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: info@martinez-benazet.com
 • Correu postal: Muntaner 573, Baix 1ª, 08022 – Barcelona, amb la referència “Protecció de Dades”.
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos Personales a través del seu web www.aepd.es.